Gwarancja

Warunki gwarancji:

 1. Firma Comtrade Krzysztof Mazgaj – Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu.
 2. Gwarancja udzielana jest na czas określony, liczony od daty zakupu sprzętu. Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Okres gwarancji to: 24 miesiące na: nowe rzeczy, chyba, że na karcie produktu podano inaczej; 12 miesięcy na: komputery używane, laptopy używane, monitory używane, serwery używane, telefony używane, tablety używane, zestawy komputerowe używane; 6 miesięcy na: drukarki używane, akcesoria i podzespoły używane. Gwarancja może być rozszerzona.
 3. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych tkwiących w sprzęcie i ujawnionych w terminie określonym w gwarancji.
 4. Gwarancja nie obejmuje czynności takich jak: instalacja sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży, spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, przechowywaniem, konserwacją lub transportem.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z przepięć w sieci elektrycznej, telefonicznej lub LAN. Zaleca się używania zasilaczy UPS lub filtrów przeciw przepięciowych.
 7. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą lub nie zgodną z instrukcja obsługi kompletacją, zabudową lub instalacją jak też samowolną przeróbką lub naprawą.
 8. Gwarancja nie obejmuje materiałów i podzespołów eksploatacyjnych (używane baterie i akumulatory objęte są 30-sto dniową gwarancją rozruchową).
 9. Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do serwisu Gwaranta, a okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
 10. Sprzęt podlegający reklamacji powinien zostać dostarczony do Gwaranta osobiście, zwykłą przesyłką pocztową lub osobiście, przesyłką kurierską w trybie Door to Door (na koszt serwisu) jedynie po uprzednim zgłoszeniu. W przypadku reklamacji sprzętu wolnego od wad koszty badań serwisowych ponosi Uprawniony z gwarancji wg. aktualnego cennika serwisu.
 11. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem należytego i bezpiecznego opakowania oraz ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu ponosi Klient.
 12. Kupujący ma prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona trzech napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem lub serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
 13. W przypadku, kiedy podlegający w ramach reklamacji wymianie sprzęt nie może zostać wymieniony na taki sam określony co do gatunku (np. została zakończona jego produkcja), Gwarant ma prawo wymienić na sprzęt inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych zbliżonych do reklamowanego.
 14. W razie wymiany sprzętu na wolny od wad, Kupujący obowiązany jest zwrócić reklamowany sprzęt w stanie kompletnym. W przeciwnym wypadku Gwarant obciąży Uprawnionego z gwarancji kwotą stanowiącą równowartość brakujących lub uszkodzonych części.
 15. Nalepki na podzespołach i inne oznaczenia charakterystyczne nie mogą być uszkodzone bądź zatarte. Uszkodzenie nalepki w sposób uniemożliwiający jednoznaczne odczytanie umieszczonego na niej symbolu Gwaranta lub numeru seryjnego spowoduje utratę gwarancji.
 16. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważniona osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią Gwaranta.
 17. Sprzęt do serwisu powinien być dostarczony kompletny, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniami w transporcie.
 18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku. Obowiązkiem uprawnionego z gwarancji jest zrobienie kopii zapasowych. Sprzęt z zainstalowanym oprogramowaniem nie posiadającym certyfikatu autentyczności nie będzie przyjęty do serwisu. Przyjęcie do serwisu nastąpi w chwili dostarczenia licencji na zainstalowane oprogramowanie lub po usunięciu oprogramowania bez licencji przez uprawnionego z gwarancji.
Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 559 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-22
Polecam
2023-11-28
Super sklep, po raz kolejny mogę tylko polecić.
pixel